National Novice

Oct. 20 - 22, 2023

Nishitokyo, Tokyo


Novice Ice Dance - Free Dance

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Akiko KOBAYASHI 
Judge No.1    AKIKO KINOSHITA 
Judge No.2    Chizu Gotoh 
Judge No.3    Risa MIYAKE 
Judge No.4    Yoko YAMAUCHI 
Judge No.5    Miyuki SHIOMI 
 
Technical Controller   Ayako HIGASHINO 
Technical Specialist   Nakako TSUZUKI 
Technical Specialist   Kentaro SUZUKI 
 
Data Operator   Jun OKADA 
Replay Operator   Risa HAYAKAWA 

Return Prev.

Version 2023.84.10210.1303 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet