National Novice

Oct. 20 - 22, 2023

Nishitokyo, Tokyo


Novice A Men - Free Skating

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Tetsuo ABE 
Judge No.1    Yoko YAMAUCHI 
Judge No.2    Takuro FURUKAWA 
Judge No.3    Tsukasa SAITO 
Judge No.4    Lumina YOSHIDA 
Judge No.5    Takeo KUNO 
 
Technical Controller   Shinichi KAWAI 
Technical Specialist   Yoshinori SUSAKI 
Technical Specialist   Noriyuki KANZAKI 
 
Data Operator   Risa HAYAKAWA 
Replay Operator   Jun OKADA 

Return Prev.

Version 2023.84.10210.1303 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet