Nationals

Dec. 20 - 24, 2023

Nagano, Nagano


Ice Dance - Rhythm Dance

Panel Of Officials

FunctionName
Referee   Sho KAGAYAMA 
Judge No.1    Chizu Gotoh 
Judge No.2    Chikako KUNO 
Judge No.3    AKIKO KINOSHITA 
Judge No.4    Ayako SHIMODE 
Judge No.5    Kaoru TAKINO 
Judge No.6    Ritsuko HORIUCHI 
Judge No.7    Akiko KOBAYASHI 
Judge No.8    Hiroshi SHINDO 
Judge No.9    Miwako ANDO 
 
Technical Controller   Akira SEKINE 
Technical Specialist   Ayako HIGASHINO 
Technical Specialist   Nakako TSUZUKI 
 
Data Operator   Emiko KITAJI 
Replay Operator   Ranko HIRAI 

Return Prev.

Version 2023.84.12180.1323 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet