Nationals

Dec. 20 - 24, 2023

Nagano, Nagano


Pairs - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Yuna NAGAOKA
Sumitada MORIGUCHI
Kinoshita Academy
Kinoshita Academy
1 1 173.64
Withdrawn
- Riku MIURA
Ryuichi KIHARA
KINOSHITA GROUP
KINOSHITA GROUP
- - -

Return Prev.

Version 2023.84.12180.1323 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet