Nationals

Dec. 20 - 24, 2023

Nagano, Nagano


Pairs - Free Skating

Panel Of Officials

FunctionName
Referee   Nobuhiko YOSHIOKA 
Judge No.1    Ryuko NIREMOTO 
Judge No.2    Tomoko KURIYAMA 
Judge No.3    Etsuko AZUMA 
Judge No.4    Yuko OGAWA 
Judge No.5    Itaru TSUTAI 
Judge No.6    Masahiko YOSHIDA 
Judge No.7    YOKO KUNO 
Judge No.8    Yoko ANDO 
Judge No.9    Chikako YAMASHITA 
 
Technical Controller   Yukiko OKABE 
Technical Specialist   Marie ARAI 
Technical Specialist   Shin AMANO 
 
Data Operator   Ranko HIRAI 
Replay Operator   Emiko KITAJI 

Return Prev.

Version 2023.84.12180.1323 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet