Nationals

Dec. 20 - 24, 2023

Nagano, Nagano


Men - Free Skating

Panel Of Officials

FunctionName
Referee   Nobuhiko YOSHIOKA 
Judge No.1    Itaru TSUTAI 
Judge No.2    Ritsuko HORIUCHI 
Judge No.3    YOKO KUNO 
Judge No.4    Chikako KUNO 
Judge No.5    Etsuko AZUMA 
Judge No.6    Ayako SHIMODE 
Judge No.7    Yuko OGAWA 
Judge No.8    Masahiko YOSHIDA 
Judge No.9    Meiko SASAKI 
 
Technical Controller   Ayumi ONO 
Technical Specialist   Shin AMANO 
Technical Specialist   Masako KAWAI 
 
Data Operator   Emiko KITAJI 
Replay Operator   Ranko HIRAI 

Return Prev.

Version 2023.84.12180.1323 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet