Nationals

Dec. 21 - 25, 2022

Kadoma, Osaka


Ice Dance - Free Dance

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Akira SEKINE 
Judge No.1    AKIKO KINOSHITA 
Judge No.2    Miwako ANDO 
Judge No.3    Kaoru TAKINO 
Judge No.4    Chikako KUNO 
Judge No.5    Ritsuko HORIUCHI 
Judge No.6    Ayako SHIMODE 
Judge No.7    Akiko KOBAYASHI 
 
Technical Controller   Sho KAGAYAMA 
Technical Specialist   Nakako TSUZUKI 
Technical Specialist   Hiroshi TANAKA 
 
Data Operator   Aya YOSHIMURA 
Replay Operator   Emiko KITAJI 

Return Prev.

Version 2022.78.12190.1194 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet