Nationals

Dec. 21 - 25, 2022

Kadoma, Osaka


Ice Dance - Entry

#CompetitorClub
1 Saiko KIKUCHI
Yosimitu    IKEDA
Hosei
SEIBU HIGASHIFUSHIMI
2 AKARI KINOSHITA
Takahiko TAMURA
Keio University
Keio University
3 Misato  KOMATSUBARA
Takeru KOMATSUBARA

4 TAKAHASHI NICOLE
Shiloh JUDD
DreamFigure Skating Club
USA
5 Kana MURAMOTO
Daisuke TAKAHASHI
Kansai univ.Kaisers Fsc
Kansai univ.Kaisers Fsc
6 Haruno YAJIMA
Tsutomu MATSUI
SEIBU HIGASHIFUSHIMI
Meiji Univ

Return Prev.

Version 2022.78.12190.1194 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet