Nationals

Dec. 21 - 25, 2022

Kadoma, Osaka


Pairs - Free Skating

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Masako KUBOTA 
Judge No.1    Masahiko YOSHIDA 
Judge No.2    RINA NAKAMURA 
Judge No.3    Yoko ANDO 
Judge No.4    Chikako YAMASHITA 
Judge No.5    Etsuko AZUMA 
Judge No.6    YOKO KUNO 
Judge No.7    Yuko OGAWA 
 
Technical Controller   Yukiko OKABE 
Technical Specialist   Marie ARAI 
Technical Specialist   Shin AMANO 
 
Data Operator   Emiko KITAJI 
Replay Operator   Aya YOSHIMURA 

Return Prev.

Version 2022.78.12190.1194 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet