Nationals

Dec. 21 - 25, 2022

Kadoma, Osaka


Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Shoma UNO Toyota Motor Corporation 1 1 291.73
2. Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP 2 6 252.56
3. Kazuki TOMONO UENOSHIBA SKATE CLUB 4 4 250.84
4. Shun SATO Meiji Univ 5 3 249.64
5. Sota YAMAMOTO 3 7 245.41
6. KAO MIURA OrienntalBioMeguroNU.HS 13 2 242.55
7. Sumitada MORIGUCHI Kinoshita Academy 10 5 241.63
8. Yuma KAGIYAMA OrientalBio Cyukyo Univ. 6 8 237.83
9. Tatsuya TSUBOI Sysmex 11 9 221.17
10. Nozomu YOSHIOKA Hosei 7 11 220.43
11. SHUNSUKE NAKAMURA Kinoshita Academy 8 10 218.08
12. Sena MIYAKE KANSAI UNIV SKATING CLUB 9 12 216.10
13. Taichiro YAMAKUMA Meiji Univ 12 15 206.25
14. KOSHO OSHIMA Meiji Univ 16 13 202.44
15. Haruya SASAKI KYOTO UNIV.F.S.C 19 14 199.95
16. Shingo NISHIYAMA Waseda Univ 17 16 197.81
17. Tudoi Suto MF Figure Skating Academy 22 17 190.38
18. Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C. 21 18 187.97
19. Takeru Amine KATAISE KANSAI UNIV SKATING CLUB 14 21 185.40
20. Kazuki KUSHIDA 24 19 181.81
21. Lucastsuyoshi HONDA Kinoshita Academy 20 20 180.87
22. Kazuki HASEGAWA Science Univ of Tokyo 18 22 179.61
23. Seigo Tauchi Meito Figure Skating Club 15 24 173.60
24. Mitsuki SUMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB 23 23 172.40
Final not reached
25. Yuto KISHINA KANSAI UNIV SKATING CLUB 25 - -
26. RIO NAKATA MF Figure Skating Academy 26 - -
27. Takumi SUGIYAMA 27 - -
28. shogohikosaka RITSUMEI UNIV. F 28 - -
29. SYUN KOBAYASHI DOSHISHA F.SKATING CLUB 29 - -
30. Haruki MISHIMA Hyogo Nishinomiya F.S.C. 30 - -

Return Prev.

Version 2022.78.12190.1194 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet