Nationals

Dec. 21 - 25, 2022

Kadoma, Osaka


Men - Free Skating

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Yukiko OKABE 
Judge No.1    Miwako ANDO 
Judge No.2    Sho KAGAYAMA 
Judge No.3    Kinuko MISAKA 
Judge No.4    Ritsuko HORIUCHI 
Judge No.5    YOKO KUNO 
Judge No.6    Meiko SASAKI 
Judge No.7    Ayako SHIMODE 
Judge No.8    Yuko OGAWA 
Judge No.9    Etsuko AZUMA 
 
Technical Controller   Ayumi ONO 
Technical Specialist   Masako KAWAI 
Technical Specialist   Ikuko ISHIKAWA 
 
Data Operator   Aya YOSHIMURA 
Replay Operator   Emiko KITAJI 

Return Prev.

Version 2022.78.12190.1194 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet