Nationals

Dec. 21 - 25, 2022

Kadoma, Osaka


Men - Short Program Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 Shoma UNO Toyota Motor Corporation 100.45 53.98 46.47 9.11 9.43 9.29 0.00 #21
2 2 Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP 87.69 46.35 41.34 8.25 8.43 8.07 0.00 #29
3 3 Sota YAMAMOTO 86.89 45.08 41.81 8.11 8.36 8.57 0.00 #23
4 4 Kazuki TOMONO UENOSHIBA SKATE CLUB 85.43 44.99 41.44 8.29 8.39 8.14 1.00 #28
5 5 Shun SATO Meiji Univ 81.78 44.43 38.35 7.64 7.50 7.82 1.00 #26
6 6 Yuma KAGIYAMA OrientalBio Cyukyo Univ. 81.39 38.51 42.88 8.50 8.46 8.71 0.00 #30
7 7 Nozomu YOSHIOKA Hosei 80.85 46.91 33.94 6.82 6.64 6.86 0.00 #5
8 8 SHUNSUKE NAKAMURA Kinoshita Academy 77.74 41.65 36.09 7.25 7.36 7.00 0.00 #8
9 9 Sena MIYAKE KANSAI UNIV SKATING CLUB 76.69 38.58 38.11 7.57 7.64 7.61 0.00 #24
10 10 Sumitada MORIGUCHI Kinoshita Academy 76.31 39.33 36.98 7.46 7.43 7.25 0.00 #22
11 11 Tatsuya TSUBOI Sysmex 74.84 38.75 37.09 7.36 7.21 7.64 1.00 #27
12 12 Taichiro YAMAKUMA Meiji Univ 74.41 38.52 35.89 7.21 7.39 6.89 0.00 #10
13 13 KAO MIURA OrienntalBioMeguroNU.HS 71.12 35.12 38.00 7.61 7.43 7.71 2.00 #25
14 14 Takeru Amine KATAISE KANSAI UNIV SKATING CLUB 70.05 33.72 36.33 7.25 7.25 7.25 0.00 #15
15 15 Seigo Tauchi Meito Figure Skating Club 66.76 33.66 33.10 6.64 6.75 6.43 0.00 #4
16 16 KOSHO OSHIMA Meiji Univ 66.44 32.50 33.94 6.82 6.86 6.64 0.00 #19
17 17 Shingo NISHIYAMA Waseda Univ 66.43 30.16 36.27 7.25 7.29 7.18 0.00 #11
18 18 Kazuki HASEGAWA Science Univ of Tokyo 64.94 33.87 31.07 6.32 6.18 6.11 0.00 #17
19 19 Haruya SASAKI KYOTO UNIV.F.S.C 64.73 31.86 32.87 6.61 6.71 6.36 0.00 #12
20 20 Lucastsuyoshi HONDA Kinoshita Academy 62.48 29.66 33.82 6.75 6.64 6.86 1.00 #2
21 21 Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C. 61.42 32.43 29.99 5.93 5.96 6.07 1.00 #13
22 22 Tudoi Suto MF Figure Skating Academy 61.36 30.80 31.56 6.36 6.25 6.29 1.00 #9
23 23 Mitsuki SUMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB 61.07 28.22 32.85 6.71 6.39 6.57 0.00 #18
24 24 Kazuki KUSHIDA 59.98 29.69 31.29 6.21 6.21 6.32 1.00 #3
25 25 Yuto KISHINA KANSAI UNIV SKATING CLUB 58.73 25.39 33.34 6.71 6.57 6.68 0.00 #20
26 26 RIO NAKATA MF Figure Skating Academy 57.74 26.43 31.31 6.39 6.11 6.25 0.00 #1
27 27 Takumi SUGIYAMA 54.28 24.94 29.34 5.93 5.75 5.89 0.00 #16
28 28 shogohikosaka RITSUMEI UNIV. F 49.81 22.98 26.83 5.36 5.39 5.32 0.00 #6
29 29 SYUN KOBAYASHI DOSHISHA F.SKATING CLUB 47.37 21.07 26.30 5.25 5.21 5.29 0.00 #14
30 30 Haruki MISHIMA Hyogo Nishinomiya F.S.C. 38.87 16.19 24.68 4.96 4.82 5.00 2.00 #7

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

Return Prev.

Version 2022.78.12190.1194 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet