Western Section (Senior and Junior)

Nov. 4 - 7, 2021

Fukuoa, Fukuoka


Pairs - Short Program

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Tetsuo ABE 
Judge No.1    Etsuko AZUMA 
Judge No.2    Makoto KANO 
Judge No.3    YOKO KUNO 
Judge No.4    YOHSUKE TAKEUCHI 
Judge No.5    Ryuko NIREMOTO 
 
Technical Controller   Hironori IIZUKA 
Technical Specialist   Marie ARAI 
Assistant Technical Specialist   Ikuko ISHIKAWA 
 
Data Operator   Keiichi TOMOMATSU 
Replay Operator   Ranko HIRAI 

Return Prev.

Version 2021.64.11040.1044
Created by comnet