Western Section (Senior and Junior)

Oct. 30 - Nov.1, 2020

Kyoto,Kyoto


Men - Free Skating

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Chikako KUNO 
Judge No.1    Shinichi KAWAI 
Judge No.2    Hironori IIZUKA 
Judge No.3    Makoto KANO 
Judge No.4    Ayako SHIMODE 
Judge No.5    Kyoko YUASA 
Judge No.6    Hiroshi SHINDO 
Judge No.7    Miyuki SHIOMI 
 
Technical Controller   Ryuko NIREMOTO 
Technical Specialist   Hideo UMETANI 
Assistant Technical Specialist   Takashi DOZONO 
 
Data Operator   Yuki HORIKAWA 
Replay Operator   Ranko HIRAI 

Return Prev.

Version 2020.59.10282.960
Created by comnet