Nationals

Dec. 24 - 27, 2020

Nagano


Ice Dance - Final Results

PLCompetitorClub RD FD Points
1 Misato  KOMATSUBARA
Takeru KOMATSUBARA

1 1 175.23
2 Kana MURAMOTO
Daisuke TAKAHASHI
Kansai univ.Kaisers Fsc
Kansai univ.Kaisers Fsc
2 3 151.86
3 Rikako FUKASE
Eichu Oliver CHO

Canada
3 4 145.18
4 KIRIA HIRAYAMA
Aru TATENO

4 2 143.40
5 Haruno YAJIMA
Yosimitu    IKEDA
Musashino FSC
Nihon Univ
5 5 118.87

Return Prev.

Version 2020.59.12201.980
Created by comnet