Western Section (Senior and Junior)

Nov. 1 - 4, 2019

Otsu, Shiga


Junior Men - Short Program

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Sakae YAMAMOTO 
Judge No.1    Norie FUKATSU 
Judge No.2    Kyoko NISHI 
Judge No.3    Shinichi KAWAI 
Judge No.4    Daigo SATO 
Judge No.5    YOKO KUNO 
Judge No.6    Tetsuo ABE 
Judge No.7    Noriyuki KANZAKI 
 
Technical Controller   Mami MAEDA 
Technical Specialist   Keiichi TOMOMATSU 
Assistant Technical Specialist   Kaori TAKEDA 
 
Data Operator   Emiko KITAJI 
Replay Operator   Yuki HORIKAWA 

Return Prev.

Version 2019.53.11020
Created by comnet