National Junior

Nov. 24-26, 2017

Gunma Sports Complex


Junior Ladies - Short Program

Panel of Officials

FunctionName
Technical Controller   Nobuhiko YOSHIOKA 
Technical Specialist   Noriyuki KANZAKI 
Assistant Technical Specialist   Marie ARAI 
 
Referee   Sakae YAMAMOTO 
Judge No.1    Kinuko MISAKA 
Judge No.2    RITSUKO HORIUCHI 
Judge No.3    Takeo KUNO 
Judge No.4    Itsuko MORISHIGE 
Judge No.5    Kazue MATSUMOTO 
Judge No.6    Hiroshi SHINDO 
Judge No.7    Tomiko YAMADA 
 
Data Operator   Takuro FURUKAWA 
Replay Operator   Yumi HAYAKAWA 

Return Prev.

Version 2017.28.16.478
Created by comnet