Tohoku-Hokkaido Regional

Sep. 21-24.2017

Niigata Asahi Alev Ice Arena


Junior Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Kazuki HASEGAWA 1 1 177.53
2. Shun Sato SENDAI FSC 2 2 162.30
3. Ryoto MIDORIKAWA MEMURU HS 3 4 132.35
4. Seiya TSUBOI 4 3 127.83
5. Shoma TSURUTA KAISHIGAKUEN 5 5 111.39
6. Ryota KITAMURA 7 6 98.29
7. iwano souta 6 7 97.35

Return Prev.

Version 2017.27.16.398
Created by comnet