Tohoku-Hokkaido Regional

Sep. 21-24.2017

Niigata Asahi Alev Ice Arena


Junior Men - Entry

#CompetitorClub
1 Seiya TSUBOI
2 Kazuki HASEGAWA
3 Ryota KITAMURA
4 Ryoto MIDORIKAWA MEMURU HS
5 iwano souta
6 Shun Sato SENDAI FSC
7 Shoma TSURUTA KAISHIGAKUEN

Return Prev.

Version 2017.27.16.398
Created by comnet