Western Section (Senior and Junior)

Oct.31-Nov.3,2014

Papio Ice Arena


Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Ayumi KOZUKA 
Technical Specialist Makoto KANO 
Assistant Technical Specialist Yuko KAGITA 
 
Referee Mayumi KATO 
Judge No.1   Toru DOBASHI 
Judge No.2   Akiko KOBAYASHI 
Judge No.3   Sayaka OHMURA 
Judge No.4   Tomie FUKUDOME 
Judge No.5   Ikuko ISHIKAWA 
Judge No.6   Miyuki SHIOMI 
Judge No.7   Sho KAGAYAMA 
 
Data Operator Yoko KURITA 
Replay Operator Aya YOSHIMURA 

Return Prev.

Version 2014.32.1374
Created by comnet