Chubu Regional

Oct.3-5,2014

Expo2005 Aichi Commemorative Park


Junior Men - Short Program

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Shinichi KAWAI 
Technical Specialist  
Assistant Technical Specialist Hideo UMETANI 
 
Referee Kenji SUZUKI 
Judge No.1   Yasuyuki SATO 
Judge No.2   Nobuko HOSOKAWA 
Judge No.3   Seikichi MORI 
Judge No.4   Akira IZAWA 
Judge No.5   Motoko MUKAI 
 
Data Operator Sari NOGUCHI 
Replay Operator Nozomi TOMITA 

Return Prev.

Version 2014.32.1347
Created by comnet