Chubu Regional

Sep.27-29,2012

Expo2005 Aichi Commemorative Park


Seninor Ladies - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Tamio SUZUKI 
Technical Specialist Hironori IIZUKA 
Assistant Technical Specialist  
 
Referee Katsutoshi MIYAZAKI 
Judge No.1   Yasuyuki SATO 
Judge No.2   shiho YAMAMOTO 
Judge No.3   Yoshiro FUJISAWA 
Judge No.4   Nobuko HOSOKAWA 
Judge No.5   Hidetoshi IWASAKI 
 
Data Operator Nozomi TOMITA 
Replay Operator Keiichi TOMOMATSU 

Return Prev.

Version 2013.32.1259
Created by comnet