Kinki Regional

Oct.5-8,2012

Shiga Prefectural Ice Arena


Junior Ladies - Short Program

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Katsutoshi MIYAZAKI 
Technical Specialist Yoshiyuki TSUDA 
Assistant Technical Specialist Sho KAGAYAMA 
 
Referee Itsuko MORISHIGE 
Judge No.1   Tomoko TAKENOUCHI 
Judge No.2   Masami KONDO 
Judge No.3   Masayuki OOBA 
Judge No.4   Hidekazu TANAKA 
Judge No.5   Soshi TSURUTA 
 
Data Operator Yoko KURITA 
Replay Operator Hiroshi SHINDO 

Return Prev.

Version 2012.29.1198
Created by comnet