National Junior

Nov.25-27, 2011

Technol Ice Park Niida(Hachinohe City)


Junior Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Makoto KANO 
Technical Specialist  
Assistant Technical Specialist  
 
Referee Yukiko OKABE 
Judge No.1   Katsutoshi MIYAZAKI 
Judge No.2   Hironori IIZUKA 
Judge No.3   Tomoko KURIYAMA 
Judge No.4   Chikako KUNO 
Judge No.5   Masahiro NIIKAWA 
Judge No.6   Ayako SHIMODE 
Judge No.7   Sakae YAMAMOTO 
 
Data Operator Yumi KOIKE 
Replay Operator Aya YOSHIMURA 

Return Prev.

Version 2011.27.1134
Created by comnet