Japan Figure Skating Championships 2008

25-27, December, 2008

Big Hat, Nagano


Pairs - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Junko HIRAMATSU 
Technical Specialist Tomoaki KOYAMA 
Assistant Technical Specialist Mahito HOSOI 
 
Referee Masako KUBOTA 
Judge No.1   Nobuhiko YOSHIOKA 
Judge No.2   Nobuo WAKITA 
Judge No.3   Shizuko UGAKI 
Judge No.4   Yukiko OKABE 
Judge No.5   Itsuko MORISHIGE 
Judge No.6   Tomiko YAMADA 
Judge No.7   Yoko KUNOH 
 
Data Operator Jun OKADA 
Replay Operator Risa HAYAKAWA 

Return Prev.

Version 2008.19.0836
Created by comnet