Japan Figure Skating Championships 2008

25-27, December, 2008

Big Hat, Nagano


Ladies - Short Program

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Yukiko OKABE 
Technical Specialist Shin AMANO 
Assistant Technical Specialist Yosuke TAKEUCHI 
 
Referee Junko HIRAMATSU 
Judge No.1   Yoko KUNOH 
Judge No.2   Kyoko YUASA 
Judge No.3   Tomiko YAMADA 
Judge No.4   Itsuko MORISHIGE 
Judge No.5   Nobuo WAKITA 
Judge No.6   Shizuko UGAKI 
Judge No.7   Masako KUBOTA 
 
Data Operator Jun OKADA 
Replay Operator Yumiko FURUHATA 

Return Prev.

Version 2008.19.0836
Created by comnet